سامانه ها
اطلاعات و آمار
 پنج شنبه، 27/5/01 

   اصلاح جواز تاسيس   

1 - درخواست جواز   ثبت نام شما کامل نشده است.
تاييد نهايي ثبت نام
وضعيت فرم: توسط متقاضي پر نشده است

فهرست طرح ها و واحدهاي علاقه مند به مشارکت يا واگذاري، از اينجا قابل دريافت است

فهرست جوازها
فهرست جواز هاي تاسيس دريافت شده توسط شما در جدول زير نمايش داده شده است.
انتخابرديفعنوان طرحاولويتشماره جوازتاريخ صدور جواز
1
در صورتيکه جوازي در جدول بالا قابل انتخاب نميباشد، مي بايد پيشرفت طرح را از طريق «اعلام پيشرفت طرح هاي سرمايه گذاري (طرح هاي نيمه تمام)» وارد نمائيد تا پس از بررسي و تاييد استان مربوطه امکان انتخاب داشته باشيد.
ساير سوابق تاييد اولويت: