سامانه ها
اطلاعات و آمار
 پنج شنبه، 27/5/01 

   پيشنهاد موضوع سرمايه گذاري   

1 - ثبت اطلاعات   ثبت اطلاعات شما کامل نشده است.
تاييد نهايي اطلاعات
وضعيت فرم: توسط متقاضي پر نشده است
عنوان موضوع
عنواني براي موضوع پيشنهادي خود وارد نماييد.
عنوان موضوع *:
محصولات مرتبط
براي مشخص شدن محدوده موضوع پيشنهادي، محصولاتي که به نوعي با موضوع ارتباط دارند (به طور کامل داخل موضوع مي گنجند يا به نوعي ارتباط دارند) را معرفي نماييد.
انتخاب محصول:
براي افزودن محصول بعدي اينجا را کليک کنيد. اگر محصول موردنظر در فهرست يافت نشد، اينجا را کليک کنيد. توجه داشته باشيد اگر محصول در درخت نباشد ابتدا اقدام لازم براي شناسايي آن انجام شده و سپس طرح شما بررسي خواهد شد. بنابراين جهت تسريع در بررسي طرح دقت لازم را مبذول فرماييد.
ظرفيت موردنياز کشور:
مشخص نماييد که براي توليد محصولات موردنظر بايد واحد توليدي جديدي راه اندازي گردد و يا با انجام تغييراتي در واحدهاي موجود توليد آن ها امکان پذير است (يکي يا هر دو گزينه را مي توانيد انتخاب نماييد)
امکان استفاده از ظرفيت موجود.نياز به ايجاد ظرفيت جديد.
فناوري
اگر فناوري خاصي را براي اين موضوع در نظر داريد پيشنهاد نماييد.
استاندارد
اگر براي محصولات مرتبطي که معرفي کرده ايد استانداردهاي وجود دارد، اطلاعات آن را وارد نماييد.
نام محصول:شماره استاندارد:
گستره استاندارد:مليبين الملليوضعيت استاندارد:اجباريتشويقي
ثبت
رديفنام محصولشماره استانداردگستره استانداردوضعيت استاندارد
1
سرمايه گذاري
حداقل ميزان سرمايه ثابت و در گردش براي راه اندازي يک واحد توليدي در قالب اين موضوع را اعلام نماييد.
سرمايه ثابت: ريالسرمايه در گردش: ريال
توضيحات:
          
تا زماني که دکمه تاييد را کليک نکنيد اطلاعات اين صفحه ارسال نخواهد شد. از دکمه ذخيره براي ذخيره اطلاعاتي که هنوز نهايي نشده اند استفاده نماييد.
ثبت اطلاعات شما در صورتي کامل خواهد شد که همه گام هاي (اطلاعات عمومي، حوزه جغرافيايي، اطلاعات بازار و ويژگي ها) را تکميل نماييد و در نهايت "تاييد نهايي اطلاعات" را بزنيد.