صفحه اصلي
 يکشنبه، 23/3/00 

   بازسازي و تكميل   

ثبت درخواست و پيگيريراهنماپرسش هاي متداولاطلاعيه هابازگشت به ميز خدمتپرونده بنگاه
  چرا ذخيره و تاييد در فرمهاي ثبت نام طرح فعال نيست تاريخ: 03/03/1390

این مسئله به دو دلیل مم?ن است اتفاق بیفتد:

1- به دلیل این?ه رشته فعالیت بنگاه شما تاثیر پذیر نیست و به شما اجازه ثبت نام در طرح داده نشده است

2-  به دلیل این?ه هنوز فرم ثبت اطلاعات عمومی بنگاه را ت?میل یا تایید نهایی ن?رده اید

  فرم اطلاعات انرژي يا فرم اطلاعات عمومي براي اصلاح موجود نيست تاريخ: 03/03/1390
  شرايط دريافت تسهيلات بازسازي و تكميل تاريخ: 05/10/1389
  آيا استانها و يا پروژه ها سقف اعتباري مشخص دارند؟ تاريخ: 26/07/1389
  چگونه در ثبت نام اولويت بندي كنيم؟ تاريخ: 26/07/1389
  بجز بازسازي و تكميل در چه پروژه هايي مي توانيم ثبت نام كنيم؟ تاريخ: 26/07/1389
  با كامل كردن كليه اطلاعات در زبانه هاي پروژه- بانك و انرژي باز هم كليدهاي ذخيره و تائيد فعال نمي شوند؟ تاريخ: 26/07/1389
  حداكثر و حداقل مبلغ تسهيلات پروژه هاي بازسازي و تكميل چقدر است؟ تاريخ: 24/07/1389
  اگر جزء 23 رشته تاثير پذير نباشيم آيا مي توانيم از تسهيلات بازسازي و تكميل استفاده كنيم؟ تاريخ: 28/06/1389
  اگر چند پروژه براي يك واحد داشته باشيم چگونه ثبت نام كنيم؟ تاريخ: 28/06/1389