صفحه اصلي
 دوشنبه، 3/8/00 

   انتقال جواز تاسيس   

ثبت درخواست و پيگيريراهنماپرسش هاي متداولاطلاعيه هابازگشت به ميز خدمتپرونده بنگاه
  گزينه ذخيره و تائيد برايتكميل اطلاعات فعال نمي باشد. علت چيست؟ تاريخ: 19/04/1391

روي گزينه حساب كاربري كليك كرده و پنجره سوم (اطلاعات عمومي بنگاه) را به طور كامل تكميل نماييد.

  در بخش جستجوي جواز، جواز مربوطه ديده نمي شود، علت چيست؟ تاريخ: 19/04/1391