يکشنبه، 19/2/00 (سال توليد ملي)
به پايگاه ستاد تحول صنايع و معادن خوش آمديد.
   
نام کاربري:رمزعبور:
  
پرونده بنگاهعضويتراهنماارتباط با مادرباره ما
ايجاد صفحه جديدتنظيم اين صفحهتنظيم نماي درگاه
 
صفحه اصلي
بهين ياب
تازه ها
مولدهاي برق
بازسازي و تكميل

   اطلاعات و مستندات طرح تحول اقتصادي   

برنامه فرايند توليد برنامه عرضه محصولات برنامه مديريت و منابع انساني برنامه رشته هاي صنعتي 
آخرين ويرايش: 07/10/1389
[-STARTPAGE-]
 
 

 بهره وري مديريت و منابع انساني

 

برنامه بهره وري مديريت و منابع انساني (فابل پي.دي.اف) يكي از برنامه هاي وزارت صنايع و معادن در جهت افزايش بهره وري بنگاه هاي صنعتي و معدني است.

بنگاه را مي توان شامل 3 ماهيت قابل تفكيك دانست:
1- سازمان (شامل مديريت و منابع انساني)
2- تجهيزات
3- فرايند (فرايند مفهومي است كه از رفتار نيروي انساني و تجهيزات انتزاع مي شود).
اين رابطه در شكل زير نمايش داده شده است:
 

بنابر تعريف سازمان عبارت است از «فرآيندي طراحي شده و داراي ساختار كه در آن افراد براي دستيابي به اهدافي معين در تعامل و فعاليت هستند.» بر اين اساس مي توان سازمان يك بنگاه را شامل دو جزء كلي مديريت و منابع انساني دانست كه در اين برنامه به آن خواهيم پرداخت.
تعاريف بسيار زيادي از مديريت ارائه شده است كه مي توان از تعريف زير به عنوان تعريفي جامع استفاده نمود:
مديريت عبارت است از فرايند به كارگيري منابع بنگاه (شامل منابع انساني، مالي، فناوري و فيزيكي) براي رسيدن به هدف يا اهداف از پيش تعيين شده بنگاه.
افزايش بهره وري در مديريت و منابع انساني بنگاه تأثير بسزايي در بهره وري كل توليد خواهد داشت. برنامه مديريت و منابع انساني بنگاه شامل 6 پروژه در دو بخش كلي زير مي باشد:


الف) بخش مديريت بنگاه
1- سامانه ارتقاي مديريت بنگاه
2- گسترش مراكز خدمات صنعتي
3- گسترش همكاري هاي بين بنگاهي


ب) بخش منابع انساني بنگاه
1- سامانه ارتقاء توانمندي
2- سامانه اطلاعات كار
3- گسترش مراكز خدمات كار
 

 

 

 اظهارنظر  پرسش

 
 
[-ENDPAGE-]
ارسال به دوستان
rootrootاطلاعات عمومي نان صنعتيسامانه توليد و مصرفاطلاعات عمومي بازسازي و تكميلاطلاعات اختصاصيطرح تحول اقتصادي در صنعت و معدنراهنمااطلاعات عمومي مولدهاي برقارتباط با ماراهنماي درگاهتجهيزات صنعتيفلزاتكاني هاي غير فلزيمواد غذائيلاستيكنساجيچوب و كاغذراهنماي فرآيند احداث مولد مقياس كوچكگزارش عملكرد سازمان هاراهنماي فرايند افزايش كارايي انرژي واحد توليديبسته حمايتيقيمت گذاري انرژي (برق، گاز و سوخت مايع)برنامه هاي بهره وريبرنامه هاي جبرانيپرسش هاي متداولدريافت فايل هاانرژيffffفولادريخته گريآلومينيومراهنماي مديرانكمپرسورffffالكتروموتورديگ بخارفنبازيافت گرما از توليد برقتوليد برق از بازيافت گرماتوليد برق از فشار گازسيمانكاشي و سراميكشيشهآجرقند و شكرشيربازسازي و يا تكميل فرايند توليدافزايش عرضه محصولات بهينهجايگزيني خط توليدتامين انرژيمحدود سازي فرآيندها و محصولات آتيبرقمولدهاي پر بازدهتوليد پراكنده برقگسترش مولدهاي تركيبيتوجيه اقتصادي توليد تركيبيسياستهاي حمايتياطلاعات تماسسامانه هاي نرم افزاريتبادل فايلالكتروموتورهاكوره هاكمپرسورهاگرمايش و سرمايشرشته فعاليت هاتوليد و مصرف نانكارخانجات آردنان سالمفناوري‌ ها و استانداردهامصرف انرژي براي تهيه نانروش شناسايي محصولات بهينهليست اوليه محصولات شناسايي شدهبدون عنوانبرنامه راهبردي صنعت و معدن