پنج شنبه، 16/4/01 (سال توليد ملي)
به پايگاه ستاد تحول صنايع و معادن خوش آمديد.
   
نام کاربري:رمزعبور:
  
پرونده بنگاهعضويتراهنماارتباط با مادرباره ما
ايجاد صفحه جديدتنظيم اين صفحهتنظيم نماي درگاه
 
صفحه اصلي
بهين ياب
تازه ها
مولدهاي برق
بازسازي و تكميل

   اطلاعات و مستندات طرح تحول اقتصادي   

گام اول اصلاح قيمت حامل هاي انرژي نحوه محاسبه قيمت برق صنعت 
آخرين ويرايش: 23/11/1389
[-STARTPAGE-]

 

اطلاعيه مشترك وزارت صنايع و معادن و وزارت نيرو در خصوص قيمت برق صنعت

بنام خدا
قابل توجه كليه واحدهاي صنعتي و معدني
با تشكر از همراهي همه صنعتگران و معدن كاران در اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها به اطلاع مي رساند به منظور شفاف سازي قيمتهاي انرژي و ترغيب مشتركين صنعتي به مصرف بهينه انرژي، با تعاملات صورت گرفته بين  وزارتين صنايع و معادن و نيرو جهت كاهش هزينه هاي برق، تصميمات زير اتخاذ گرديد.
1-علاوه بر دو گزينه قبلي در محاسبه هزينه برق گزينه سوم اضافه شده است در اين گزينه بهاي قدرت دريافت نشده و متوسط هزينه انرژي اكتيو 430 ريال مي باشد براي بسياري از مشتركين صنعتي انتخاب اين گزينه هزينه كمتري را در بر دارد.
براي دريافت جزئيات بيشتر به درگاه stsm.ir  مراجعه نمائيد.
2-براي آن دسته از مشتركين صنعتي با قدرت بيش از 30 كيلووات كه ضريب بار آنها كمتر از 37% مي باشد شركتهاي برق منطقه اي و توزيع بر مبناي گزينه سوم قبوض برق را صادر مي نمايند در صورتي كه قبلا بر مبناي گزينه 1 و 2 قبض برق براي مشتركين ارسال شده است قبض جديد صادر شده وجايگزين قبض ارسال شده مي باشد بنابر محاسبات انجام شده بطور معمول استفاده از گزينه 3 براي اين دسته از مشتركين هزينه كمتري در بر دارد البته با توجه به اينكه در هر سال دو بار امكان تغيير گزينه وجود دارد مشتركين مي توانند نسبت به تغيير گزينه خود با مراجعه به شركتهاي برق اقدام نمايند.
3-مشتركين صنعتي كه بيش از قدرت قراردادي مصرف مي كنند بايستي نسبت به كاهش آن اقدام نموده و يا در صورت نياز به قدرت بيشتر، حداكثر تا تاريخ 1/12/1389 فرصت دارند كه تقاضاي افزايش قدرت را به شركتهاي برق مربوطه ارائه نمايند و شركتهاي برق در اسرع وقت نسبت به بررسي تقاضاي مشترك اقدام نموده و شرايط تامين برق را به متقاضي اعلام مي نمايند.
مقرر گرديد بهاي برق مصرفي مربوط به تجاوز از قدرت براي مشتركين صنعتي فوق الذكر با ضريب 1.2 نسبت به مازاد مصرف محاسبه شود.
4-جرايم عدم رعايت الگوي مصرف براي آن دسته از صنايعي كه استاندارد مصرف انرژي در فرآيند توليد آنها تدوين و اجرايي گرديده است، فقط به مصارف مازاد بر الگو تعلق خواهد گرفت.
5-كليه مشتركين صنعتي و معدني كه تاريخ عقد قرارداد خط اعتباري هزينه انرژي آنها قبل از صدور قبض برق اين دوره مي باشد و فهرست آنها توسط وزارت صنايع و معادن به وزارت نيرو اعلام گرديده است  50% بهاي برق مصرفي آنها از محل تسهيلات خط اعتباري هزينه انرژي توسط وزارت صنايع و معادن پرداخت شده و مابقي توسط متقاضي پرداخت خواهد شد.
تبصره: براي مشتركين مذكور در صورتي كه سهم تسهيلات خط اعتباري هزينه انرژي از مبلغ بهاي برق دوره كسر نگرديده و رديف مربوطه در قبوض آنها درج نگرديده است با مراجعه به شركتهاي برق، درخواست صدور قبوض اصلاح شده را ارائه نمايند.
وزارت نيرو        وزارت صنايع و معادن

 

نحوه محاسبه قيمت برق با مثال

 در راستاي شفاف سازي و اصلاح ساختار قيمت گذاري انرژي براي بخش صنعت و معدن گزينه جديدي در نحوه محاسبه بهاي برق به تعرفه هاي بخش صنعت و معدن به شرح زير اضافه شده است.
گزينه هاي انتخابي مشتركين صنعتي بيش از 30 كيلووات (گزينه 4-الف)

گزينه انتخابي  بهاي قدرت بر كيلووات (ريال)    نرخ هر كيلووات ساعت ميان باري(ريال)  نرخ هر كيلووات ساعت اوج باري(ريال)  نرخ هر كيلووات ساعت كم باري(ريال)
 
  گزينه 1   32000 340  680  170
 گزينه 2  12000 390 780 195 
 گزينه 3  0 430  860 215 

توضيح: طبق روال قبلي هر مشترك مي تواند در سال دو بار گزينه انتخابي خود را تغيير دهد
قابل ذكر است كه واحدهاي صنعتي متقاضي تغيير گزينه، حداكثر تا تاريخ 30/11/89 مي توانند تقاضاي خود را مبني بر انتخاب اين گزينه به شركتهاي توزيع اعلام نمايند. اين گزينه از تاريخ اصلاح قيمتهاي انرژي با اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها (28/09/89 ) قابل اعمال مي باشد. در صورتي كه قبض برق صنعتي با گزينه هاي 1 و 2 صادر شده باشد واحدهاي صنعتي و معدني مي¬توانند مبلغ قبض صادر شده را پرداخت ننموده و در اسرع وقت درخواست تغيير گزينه را ارائه نمايند تا قبض جديد با مبناي گزينه سوم صادر گردد.
• گزينه اضافه شده براي بنگاههايي كه به هر دليلي امكان كاهش ديماند نداشته و مصرف آنها زير 90% ديماند قراردادي باشد بسيار مفيد است.
• بنگاههايي كه يك شيفت در شبانه روز كار مي¬كنند گزينه 3 بهترين انتخاب ميباشد.
براي اينكه واحدهاي صنعتي و معدني راحتتر بتوانند گزينه بهينه را انتخاب نمايند جداول زير به عنوان يك راه حل ساده ارائه مي شود.

جدول ا: ديماند قرائت شده بيشتر از 90% ديماند قراردادي

 متوسط مصرف ماهيانه برق تقسيم بر ديماند قرائت شده   بهترين گزينه
 بيشتر از 400   گزينه 1
 كمتر از 400 و بيشتر از 300   گزينه 2
 كمتر از 300   گزينه 3

جدول 2: ديماند قرائت شده كمتر از 90% ديماند قراردادي

 متوسط مصرف ماهيانه برق تقسيم بر ديماند قراردادي   بهترين گزينه
 بيشتر از 360   گزينه 1
 كمتر از 360 و بيشتر از 270   گزينه 2
 كمتر از 270   گزينه 3

براي آشنايي بيشتر به مثالهاي زير توجه فرمائيد.
مثال1: فرض كنيد قدرت قراردادي مشترك يك مگاوات باشد ولي ديماند قرائت شده 400 كيلووات است و ميزان مصرف نيز در اين ماه 230 مگاوات ساعت است، طبق بخشنامه هاي وزارت نيرو قدرت محاسبه شده 900 كيلووات و مبلغ ديماند به ازاي هركيلووات 32000 ريال مي باشد در نتيجه براي 900 كيلووات 28,800,000 ريال مي شود. حال با فرض مصرف 190 مگاوات ساعت در اين ماه با قيمت متوسط 340 ريال، قيمت نهايي هر كيلووات ساعت  492 ريال مي شود.
151.8 ريال = 190000/28800000

491.6 ريال = 151.8+340

مثال2: فرض كنيد قدرت قراردادي مشترك يك مگاوات مي باشد ولي ديماند قرائت شده 1100 كيلووات است براي 100 كيلووات اضافه شده مبلغ ديماند به ازاي هركيلووات 48000 ريال و براي يك مگاوات قراردادي 32000 ريال به ازاي هر كيلووات محاسبه مي شود. 10% هزينه برق مصرفي متوسط با مبلغ 510 ريال بر كيلووات و 90% آن با مبلغ 340 ريال بر كيلووات محاسبه مي شود.
مثال3: فرض كنيد قدرت قراردادي مشترك يك مگاوات مي باشد ولي ديماند قرائت شده 1200 كيلووات است براي 200 كيلووات اضافه شده مبلغ ديماند به ازاي هركيلووات 64000 ريال و براي يك مگاوات قراردادي 32000 ريال به ازاي هر كيلووات محاسبه مي شود. 20% هزينه برق مصرفي متوسط با مبلغ 680 ريال بر كيلووات و 90% آن با مبلغ 340 ريال بر كيلووات محاسبه مي شود.
در مثال هاي فوق فرض اوليه اين است كه گزينه 1 توسط مشترك انتخاب شده باشد.

[-ENDPAGE-]
ارسال به دوستان
اطلاعات اختصاصيطرح تحول اقتصادي در صنعت و معدنrootrootاطلاعات عمومي نان صنعتيسامانه توليد و مصرفاطلاعات عمومي بازسازي و تكميلراهنمااطلاعات عمومي مولدهاي برقارتباط با ماراهنماي درگاهتجهيزات صنعتيفلزاتكاني هاي غير فلزيمواد غذائيلاستيكنساجيچوب و كاغذراهنماي فرآيند احداث مولد مقياس كوچكگزارش عملكرد سازمان هاراهنماي فرايند افزايش كارايي انرژي واحد توليديبسته حمايتيقيمت گذاري انرژي (برق، گاز و سوخت مايع)برنامه هاي بهره وريبرنامه هاي جبرانيپرسش هاي متداولدريافت فايل هاانرژيffffفولادريخته گريآلومينيومراهنماي مديرانكمپرسورffffالكتروموتورديگ بخارفنبازيافت گرما از توليد برقتوليد برق از بازيافت گرماتوليد برق از فشار گازسيمانكاشي و سراميكشيشهآجرقند و شكرشيربازسازي و يا تكميل فرايند توليدافزايش عرضه محصولات بهينهجايگزيني خط توليدتامين انرژيمحدود سازي فرآيندها و محصولات آتيبرقمولدهاي پر بازدهتوليد پراكنده برقگسترش مولدهاي تركيبيتوجيه اقتصادي توليد تركيبيسياستهاي حمايتياطلاعات تماسسامانه هاي نرم افزاريتبادل فايلالكتروموتورهاكوره هاكمپرسورهاگرمايش و سرمايشرشته فعاليت هاتوليد و مصرف نانكارخانجات آردنان سالمفناوري‌ ها و استانداردهامصرف انرژي براي تهيه نانروش شناسايي محصولات بهينهليست اوليه محصولات شناسايي شدهبدون عنوانبرنامه راهبردي صنعت و معدن