سه شنبه، 3/3/01 (سال توليد ملي)
به پايگاه ستاد تحول صنايع و معادن خوش آمديد.
   
نام کاربري:رمزعبور:
  
پرونده بنگاهعضويتراهنماارتباط با مادرباره ما
ايجاد صفحه جديدتنظيم اين صفحهتنظيم نماي درگاه
 اقدامات پيشنهادي براي كاهش هزينه هاي انرژي در صنعت    
صفحه اصلي
بهين ياب
تازه ها
مولدهاي برق
بازسازي و تكميل

   يادداشت   
گفتمان تحول
نويسنده: عليرضا قليزاده

‏‏1- اجرای طرح تحول اقتصادی دقیقاً منافع و مصالح عمومی را دنبال می ?ند؛ در عین حال، محور هدفمند ?ردن یارانه ها در این طرح، ارقام و ‏شاخص هایی را متأثر می سازد ?ه برای عموم مردم معنی دار و قضاوت ساز است.‏

‏2- طرح تحول و محور یارانه ها را نه صرفاً ی? طرح، بل?ه ی? برنامه باید دید؛ هم به لحاظ ارزش و اهمیت اهداف و پیامدهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی تغییر قیمت حامل های انرژی، و هم از آن رو ?ه برنامه های بودجه سالانه، برنامه پنج ساله پنجم و چشم انداز 20 ساله تماماً و عمیقاً متأثر از تغییر چند و چون و سمت و سوی پرداخت یارانه ها هستند و اصلاح شیوۀ پرداخت، تمام سیاست های پولی، مالی، بودجه ای، تجاری و صنعتی را زیر پرتو خود می گیرد.‏

‏3- اجرای صحیح و ?م هزینۀ هر برنامۀ گسترده، فوری و پیچیده ای، جلب مشار?ت تمام ار?ان جامعه و فرایند اقناع دوسویه و اعتمادسازی را می طلبد و این، نیاز به ارتباطات و اطلاع رسانی فعال و گفتگویی را دوچندان می سازد.‏

‏4- ستاد تحول صنایع و معادن، مسئول پیگیری طرح تحول اقتصادی در بخش صنعت و معدن بوده، برای تش?یل مؤثر جریان اطلاع رسانی و مشار?ت از آن دست ?ه اشاره شد، در پی ایجاد ی? «گفتمان تحول» در بدنۀ وزارت صنایع و معادن و واحدها و تش?لهای صنعتی و معدنی است.‏ همایش ها، نشست ها و ?ارگاه های متعدد و فشردۀ برگزار شده در مرحله ?نونی فعالیت ستاد را از ی? منظر می توان در راستای ایجاد گفتمان تحول ارزیابی ?رد.‏

 

اظهارنظر 
بازگشت