صفحه اصلي
 جمعه، 26/7/98 

   معافيت بند چ   

نام کاربري و رمز براي دسترسي به اين بخش را وارد نماييد.
ورود نام کاربري و رمز عبور

ثبت درخواست و پيگيريراهنماپرسش هاي متداولاطلاعيه هابازگشت به ميز خدمتپرونده بنگاه
1 - ثبت اطلاعات   ثبت نام شما کامل نشده است.
تاييد نهايي ثبت نام
وضعيت فرم: توسط متقاضي پر نشده است
نوع مجوز درخواستي
نوع مجوز درخواستي *:
فهرست پروانه ها
فهرست پروانه هاي بهره برداري دريافت شده توسط شما در جدول زير نمايش داده شده است. پروانه اي را که براي آن درخواست معافيت داريد از جدول زير انتخاب نماييد. درخواست معافيت گمرکي براي پروانه هايي امکان پذير است که اقدام به بروزرشاني آنها از طريق «بروزرساني ظرفيت هاي توليد» نموده و به تاييد استان و ستاد رسيده باشد.
بنابراين در صورتيکه پروانه اي در جدول زير قابل انتخاب نميباشد، مي بايد بروزرساني را از طريق «بروزرساني ظرفيت هاي توليد» وارد نمائيد تا پس از بررسي و تاييد استان مربوطه و ستاد امکان انتخاب داشته باشيد.
انتخابرديفنوعشماره پروانه بهره برداريتاريخ پروانه بهره بردارياستانشهرستان
توضيحات: