صفحه اصلي
 جمعه، 26/7/98 

   معافيت گمركي ماده 42   

نام کاربري و رمز براي دسترسي به اين بخش را وارد نماييد.
ورود نام کاربري و رمز عبور

ثبت درخواست و پيگيريراهنماپرسش هاي متداولاطلاعيه هابازگشت به ميز خدمتپرونده بنگاه
1 - ثبت اطلاعات   ثبت نام شما کامل نشده است.
تاييد نهايي ثبت نام
وضعيت فرم: توسط متقاضي پر نشده است
مجوز توليدي از ساير وزارتخانه ها
واحد توليدي مستقر در محدوده جغرافيايي همان استان باشد
توضيحات:
          
2 - رد درخواست