صفحه اصلي
 جمعه، 26/7/98 

   معافيت گمركي وزارت ارشاد و سازمان ميراث فرهنگي   

نام کاربري و رمز براي دسترسي به اين بخش را وارد نماييد.
ورود نام کاربري و رمز عبور

ثبت درخواست و پيگيريراهنماپرسش هاي متداولاطلاعيه هابازگشت به ميز خدمتپرونده بنگاه
1 - ثبت اطلاعات   ثبت نام شما کامل نشده است.
تاييد نهايي ثبت نام
وضعيت فرم: توسط متقاضي پر نشده است
مشخصات پروانه فعاليت/موافقت نامه تاسيس از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
مجوز از سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري