صفحه اصلي
 جمعه، 26/7/98 

   تغيير مالكيت و تغيير نام پروانه بهره برداري   

نام کاربري و رمز براي دسترسي به اين بخش را وارد نماييد.
ورود نام کاربري و رمز عبور

ثبت درخواست و پيگيريراهنماپرسش هاي متداولاطلاعيه هابازگشت به ميز خدمتپرونده بنگاه
-1
1 - ثبت اطلاعات   ثبت نام شما کامل نشده است.
تاييد نهايي ثبت نام
وضعيت فرم: توسط متقاضي پر نشده است

کاربر گرامي: چنانچه صرفا قصد تغيير نام واحد را داريد (شناسه ملي حقوقي شما تغيير نمي کند) گزينه تغيير نام را انتخاب نماييد.

فهرست پروانه ها
فهرست پروانه هاي بهره برداري دريافت شده توسط شما در جدول زير نمايش داده شده است.
انتخابرديفشماره پروانه بهره برداريتاريخ پروانه بهره برداريتغيير مالکيتتغيير نام
1
توضيحات: