صفحه اصلي
 جمعه، 26/7/98 

   اصلاح پروانه بهره برداري   

نام کاربري و رمز براي دسترسي به اين بخش را وارد نماييد.
ورود نام کاربري و رمز عبور

ثبت درخواست و پيگيريراهنماپرسش هاي متداولاطلاعيه هابازگشت به ميز خدمتپرونده بنگاه
1 - درخواست پروانه بهره برداري   ثبت نام شما کامل نشده است.
تاييد نهايي ثبت نام
وضعيت فرم: توسط متقاضي پر نشده است
فهرست پروانه ها
فهرست پروانه هاي بهره برداري دريافت شده توسط شما در جدول زير نمايش داده شده است.
انتخابرديفشماره پروانه بهره برداريتاريخ پروانه بهره بردارياصلاح ظرفيت محصول/تغييراتافزايش محصولاتتغيير آدرس
1
نوع:جواز توسعهگواهي صنعتي/کارت شناسايي
اگر شما داراي جواز تاسيس/کارت شناسايي/گواهي فعاليت صنعتي مي باشيد که در جدول زير وجود ندارد، مي بايست ابتدا به اعلام پيشرفت طرح هاي سرمايه گذاري/بروزرساني ظرفيت هاي توليد مراجعه و گزارش پيشرفت خود را اعلام نماييد.
انتخابرديفشماره جوازتاريخ صدور جوازاولويتپيشرفت
1
توضيحات: