صفحه اصلي
 جمعه، 26/7/98 

   درخواست معرفي محصولات   

نام کاربري و رمز براي دسترسي به اين بخش را وارد نماييد.
ورود نام کاربري و رمز عبور

ثبت درخواست و پيگيريراهنماپرسش هاي متداولاطلاعيه هابازگشت به ميز خدمتپرونده بنگاه
1 - ثبت   ثبت نام شما کامل نشده است.
تاييد نهايي ثبت نام
وضعيت فرم: توسط متقاضي پر نشده است

عنوان محصول:
مدل:
رشته فعاليت:
چكيده اطلاعات محصول:
تصوير محصول:
تذکر مهم: فايل ارسالي بايد با نام لاتين و با فرمت ZIP و با حجم حداکثر 2مگابايت باشد.
برند:
استاندارد:بنگاهيمنطقه ايمليبين المللي
تاييد نمونه:ندارددارد
آيا در سامانه مشخصات توليدکنندگان تجهيزات ICT سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي (cra.ir) عضو هستيد؟خيربلي
آيا در انجمني عضو هستيد؟خيربلي
آيا واحد دانش بنيان مي باشد؟خيربلي
آيا واحد داراي پروانه بهره برداري مي باشد؟خيربلي
بارگذاري تصوير کاتالوگ:
تذکر مهم: فايل ارسالي بايد با نام لاتين و با فرمت ZIP و با حجم حداکثر 2مگابايت باشد.
اشتغال موجود:
حوزه فعاليت

محصول مورد نظر را در کداميک از حوزه هاي زير ارائه مي دهيد؟

مشاورهمهندسي (طراحي)ساختپياده سازي (نصب و راه اندازي)
نظارتآموزشتامين ماليفروش
رشته فعاليت مرتبط
اين محصول در چه رشته فعاليت هايي استفاده مي شود؟