صفحه اصلي
 جمعه، 26/7/98 

   آمار توليد و اشتغال   

نام کاربري و رمز براي دسترسي به اين بخش را وارد نماييد.
ورود نام کاربري و رمز عبور

ثبت درخواست و پيگيريراهنماپرسش هاي متداولاطلاعيه هابازگشت به ميز خدمتپرونده بنگاه
1 - ثبت اطلاعات   
تاييد نهايي اطلاعات
وضعيت فرم: توسط متقاضي پر نشده است
دوره
در ثبت آمار توليد به شماره شناسه كسب و كار مرتبط با واحد توجه گردد
نام واحد:
سال *:ماه *:
وضعيت فعاليت واحد *:
دليل: