پايگاه اطلاعات سرمايه گذاري
 سه شنبه، 7/5/93 

   احداث واحد صنعتي (جواز تاسيس و احداث)   

نام کاربري و رمز براي دسترسي به اين بخش را وارد نماييد.
ورود نام کاربري و رمز عبور

ثبت درخواست و پيگيريراهنماپرسش هاي متداولاطلاعيه هاپرس و جوپرونده بنگاه
براي اطلاعات بيشتر راهنماي فرآيند را مطالعه نماييد.
1 - درخواست جواز   ثبت نام شما کامل نشده است.
وضعيت فرم: توسط متقاضي پر نشده است
عنوان طرح *:
استان *:شهرستان *:
از بين شهر و شهرک صنعتي فقط يک مورد را مي توانيد انتخاب کنيد.
شهر:
شهرک صنعتي:
ادامه آدرس:
عنوان موضوع 1
موضوع طرح (اعم از اولويت دار يا بدون اولويت) را تعيين نماييد
موضوع سرمايه گذاري مرتبط:
محصولات توليدي در اين موضوع به شرح زير است.
براي افزودن موضوع بعدي اينجا را کليک کنيد.
اگر محصول موردنظر شما وجود ندارد براي ثبت محصول پيشنهادي خود ، اينجا را کليک کنيد. با پيشنهاد شما محصول بررسي شده و پس از تعيين اولويت امکان انتخاب فراهم خواهد شد.
نوع طرح
نوع طرح *:ايجاديتوسعه اي
نوع طرح:توسعه عرضي (افزايش توليد محصولات فعلي يا توليد محصولات مرتبط)توسعه طولي (توليد محصولات بالادستي يا پايين دستي محصولات فعلي)
فهرست پروانه ها
انتخابرديفشماره پروانه بهره برداريتاريخ پروانه بهره بردارياستانشهر
توضيحات:
          
تا زماني که دکمه تاييد را کليک نکنيد اطلاعات اين صفحه ارسال نخواهد شد. از دکمه ذخيره براي ذخيره اطلاعاتي که هنوز نهايي نشده اند استفاده نماييد.
2 - بررسي اطلاعات
3 - تحويل مدارک
4 - صدور جواز
5 - احداث
6 - تمديد جواز
7 - توليد آزمايشي
8 - درخواست پروانه
9 - بازديد
10 - صدور پروانه