صفحه اصلي
 جمعه، 26/7/98 

   معافيت گمركي بند پ ماده 119   

نام کاربري و رمز براي دسترسي به اين بخش را وارد نماييد.
ورود نام کاربري و رمز عبور

ثبت درخواست و پيگيريراهنماپرسش هاي متداولاطلاعيه هابازگشت به ميز خدمتپرونده بنگاه
1 - ثبت اطلاعات   ثبت نام شما کامل نشده است.
تاييد نهايي ثبت نام
وضعيت فرم: توسط متقاضي پر نشده است
نام مجوز *:شماره مجوز *:
تاريخ مجوز *://13مرجع صادرکننده مجوز *:
بارگذاري تصوير مجوز *:
تذکر مهم: فايل ارسالي بايد با نام لاتين و با فرمت ZIP و با حجم حداکثر 2مگابايت باشد.
استان *:شهرستان *:
توضيحات: