پايگاه اطلاعات سرمايه گذاري
 شنبه، 25/9/96 

   صدور جواز تاسيس   

ثبت درخواست و پيگيريراهنماپرسش هاي متداولاطلاعيه هاپرس و جوپرونده بنگاه
  • آيا تأييد اولويت يك موضوع سرمايه گذاري به مفهوم صدور جواز تأسيس متناظر با اولويت تعيين شده موضوع مي باشد؟ تاريخ: 19/04/1391

خیر- مم?ن است موضوعی در حالت ?لی از اولویت 'ب' برخوردار باشد ولی برای سرمایه گذاری جهت اجرای موضوع خاصی از زیر مجموعه آن موضوع جواز نوع 'الف' صادر گردد و برع?س.

  • كد رهگيري چه زماني به متقاضي داده مي شود؟ تاريخ: 19/04/1391
  • نحوه ويرايش اطلاعات مربوط به جواز به چه صورت مي باشد؟ تاريخ: 19/04/1391
  • پس از تكميل فرم ثبت نام جواز مراحل بعدي چيست؟ تاريخ: 19/04/1391
  • نحوه آگاهي از نوع اولويت (الف يا ب) مربوط به موضوع چگونه است؟ تاريخ: 19/04/1391
  • معيارهاي اولويت بندي موضوعات سرمايه گذاري كدامند؟ تاريخ: 19/04/1391
  • منظور از موضوعات اولويت دار چيست؟ تاريخ: 19/04/1391
  • مراحل دريافت جواز تأسيس چگونه است؟ تاريخ: 19/04/1391
  • كد رهگيري چه زماني به متقاضي داده مي شود؟ تاريخ: 19/04/1391
  • نحوه ويرايش اطلاعات مربوط به جواز به چه صورت مي باشد؟ تاريخ: 19/04/1391