صفحه اصلي
 پنج شنبه، 10/1/96 

   آمار توليد و اشتغال   

ثبت درخواست و پيگيريراهنماپرسش هاي متداولاطلاعيه هاپرس و جوپرونده بنگاه

كاربر گرامي پس از ورود به سامانه بهين ياب و كليك بر روي بخش بنگاه ها بر روي آمار توليد كليك نماييد.

نام و رمز عبور خود را وارد نماييد.

 آمار توليد بصورت ماهيانه توسط واحدهاي صنعتي و معدني ارسال گردد. پيش نياز ورود به اين سايت داشتن كد شناسه توليد از سامانه بروز رساني است بنابراين واحدهايي كه كد رهگيري دريافت نكرده و يا كد آنها مورد تاييد كارشناسان مربوطه نباشند نمي توانند آمار خود را ارسال نمايند.

مهلت ارسال  آمار تا دهم ماه است تا پس از آن بررسي و تاييد آمار ارسال شده توسط كارشناسان انجام پذيرد.

با توجه به يكپارچگي فرآيندها آمار ارسال شده ممكن است در ساير فرآيندهاي اين وزارتخانه مورد استفاده گردد(مانند فرآيند دريافت مواد اوليه از بورس و پتروشيمي)بنابراين در صحت و سقم آن دقت فرماييد.

اين فرآيند شامل 5 گام به شرح ذيل مي باشد:

براي ثبت آمار توليد 5 گام اصلي به شرح زير را انجام دهيد. 

توجه : مراحل ارسال آمار توليد بصورت گام به گام در نظر گرفته شده است كه تكميل آنها مي بايست بصورت متوالي انجام پذيرد تا در انتها لينك تاييد نهايي اطلاعات فعال شود كه در اين صورت با كليك بر روي اين لينك مي توانيد آمار ثبت شده خود را ارسال نماييد . تا قبل از ارسال آمار تكميل فرم ها به منزله ثبت آمارمي باشد و كاربران مي توانند نسبت به تصحيح اشكالات احتمالي اطلاعات فرم ها اقدام نمايند.

گام اول- انتخاب دوره : بر روي زبانه گام اول كليك نماييد. نام واحد، سال وماه مورد نظررا انتخاب برروي دكمه "ذخيره" كليك نماييد.پس ازمشاهده پيغام ثبت اطلاعات باموفقيت انجام شد بر روي دكمه تاييد كليك نماييد.

پس از مشاهده پيغام ثبت اطلاعات با موفقيت انجام شد (مطابق شكل زير) بر زبانه گام دوم كليك نماييد.

گام دوم -ميزان توليد: بر روي زبانه ميزان توليد كليك نماييد. كليه محصولات انتخاب شده توسط هر واحد در اين صفحه نمايش داده مي شود. در مقابل نام محصول، ميزان توليد بر حسب واحد سنجش تعريف شده ،‌ميزان فروش و ارزش فروش داخلي را برحسب ريال وارد نموده بر روي دكمه ذخيره كليك نماييد. پس ازمشاهده پيغام ثبت اطلاعات باموفقيت انجام شد بر روي دكمه تاييد كليك نماييد.

توجه1: در هرصفحه فقط 10 محصول نمايش داده مي شود اگر تعداد محصولات بيش از 10 ركورد مي باشد به صفحات بعدي مراجعه و اطلاعات مربوطه را وارد نماييد . براي اين منظور با كليك بر روي دكمه ذخيره عمليات ذخيره سازي هر صفحه را انجام دهيدو سپس برروي شماره صفحه بعدي كليك نماييد.

توجه2: محصولات نمايش داده شده در اين صفحه براي واحدهايي است كه از درخت محصول جديد انتخاب نموده باشند، در صورت عدم نمايش محصولات واحد در اين صفحه بر قسمت در صورتي كه محصول توليدي شما در ليست نمي باشد، براي افزودن محصول اينجا را كليك كنيد. در پايين صفحه مراجعه و محصولات خود را از درخت محصول انتخاب نماييد.

گام سوم- صادرات: پس از كليك بر روي زبانه گام صادرات چنانچه واحد صادر كننده نمي باشد در مقابل سوال آيا در اين دوره صادرات محصول داشته ايد؟ كلمه خير را انتخاب نماييد و پس از كليك بر روي دكمه ذخيره بامشاهده پيغام ثبت اطلاعات باموفقيت انجام شد بر روي دكمه تاييد كليك نماييد و به گام بعدي وارد شويد. در غير اينصورت و داشتن صادرات كلمه بلي را انتخاب و اطلاعات مربوط به فرم را تكميل و پس از انجام عمليات ذخيره سازي وكليك برروي دكمه تاييد به گام بعدي وارد شويد .

گام چهارم- اشتغال:

اطلاعات اين بخش از قبل وارد شده است . تغييرات اشتغال (افزايش يا كاهش) نفرات را با توجه به اقلام اطلاعاتي درخواست شده تكميل نماييد.

توجه : اطلاعات اين بخش در حال ساخت مي باشد . در حال حاضر اطلاعات پرسنلي شامل تعداد پرسنل رسمي، قراردادي و پيمانكاري را تكميل و ثبت نماييد.

گام پنجم- برنامه توليد : همانند قسمت صادرات در صورت داشتن برنامه توليد با انتخاب كلمه بلي فرم نمايش داده شده را تكميل و سپس عمليات ذخيره سازي را انجام دهيد. در غير اينصورت دكمه خير را انتخاب و عمليات ذخيره سازي را انجام دهيد . قابل توجه است اين گام بصورت ساليانه تكميل مي شود.

در اينجا مراحل ثبت اطلاعات انجام پذيرفته است . چنانچه اطلاعات مورد درخواست را به ترتيب انجام و تكميل نموده باشيد تاييد نهايي اطلاعات فعال و با كليك بر روي آن مي توانيد اطلاعات خود را ارسال نماييد

مشاهده آمارهاي ارسال شده :‌اين قسمت جهت اطلاع كاربران از وضعيت ارسال و تاييد آمار توليد مي باشد و نيازي به تكميل فرم ندارد. كاربران پس از ثبت و ارسال آمار مي توانند وضعيت و مقدار آمار ارسال شده را با كليك بر روي كلمه بيشتر مشاهده نمايند