جمعه، 26/7/98 (سال توليد ملي)
به پايگاه ستاد تحول صنايع و معادن خوش آمديد.
   
نام کاربري:رمزعبور:
  
پرونده بنگاهعضويتراهنماارتباط با مادرباره ما
ايجاد صفحه جديدتنظيم اين صفحهتنظيم نماي درگاه
 
صفحه اصلي
بهين ياب
تازه ها
مولدهاي برق
بازسازي و تكميل

   كمك هزينه گاز مايع   

نام کاربري و رمز براي دسترسي به اين بخش را وارد نماييد.
ورود نام کاربري و رمز عبور

ثبت درخواست و پيگيريراهنماپرسش هاي متداولاطلاعيه هابازگشت به ميز خدمتپرونده بنگاه
1 - ثبت نام   ثبت نام شما کامل نشده است.
تاييد نهايي ثبت نام
مشخصات مکان
محصول:
رديفواحد سنجش *نه ماهه 1389 *1388 *
1ظرفيت توليد
2توليد واقعي
3برنامه توليد
ثبت
رديفمحصولظرفيت توليد/واحد سنجشظرفيت توليد/1389ظرفيت توليد/1388توليد واقعي/واحد سنجشتوليد واقعي/1389توليد واقعي/1388برنامه توليد/واحد سنجشبرنامه توليد/1389برنامه توليد/1388
اطلاعات خواسته شده در زير را براي کل مصارف واحد توليدي وارد نماييد (اطلاعات قسمت اول به تفکيک رشته فعاليت ها وارد مي شود)
رديفموضوعواحد سنجشنه ماهه 1389 *1388 *
1 مجموع تعداد کارکنان نفر
2 برق مجموع هزينه برق ريال
3 گاز مجموع هزينه گاز ريال
4 نفت گاز مجموع هزينه نفت گاز ريال
5 نفت کوره مجموع هزينه نفت کوره ريال
6 گاز مايع مجموع مصرف گاز مايع کيلوگرم
7 مجموع هزينه گاز مايع ريال
8 نام شرکت موزع